galatsitv.gr
Logo ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής για την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024

Κοινοποίηση

Π Ρ Ο Σ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
κ.κ. Ροπόδη Παναγιώτη
Δήμο Κωνσταντίνο
Τακτικό Ιωάννη
Αργυρό Σπυρίδωνα
Ανδρέου Ανδρέα
Ιμπριάλο Ματθαίο
Σαπουνά Αγγελική
Μελισσουργό Γερμάνο
(τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και
ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 06 η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα
αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ.
2132055417-430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Έγκριση της σκοπιμότητας και των όρων της προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Μ.Α.Ε. για την υποβολή φακέλου χρηματοδότησης της πράξης ανάπλασης του οικοπέδου στη συμβολή των
οδών Αλκυόνης και Αιγοσθενών στο Ο.Τ. 138/τ.98 στο Γαλάτσι στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική
Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2023-2024» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2ο Έγκριση ή μη του 1 ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή Τετραόροφου
Βρεφονηπιακού Σταθμού με Υπόγειο στο Ο.Τ. 23/τ.99.
3ο Έγκριση των υπ’αριθ.1 – 2 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών (Αποσφράγιση – Αξιολόγηση
Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των απόρων κατοίκων του Δήμου – Ανάδειξη
Προσωρινού Αναδόχου.
4ο Εγγραφή και Ανανέωση εγγραφής μελών στα ΚΑΠΗ. Προϋποθέσεις – δικαιολογητικά & ετήσια συνδρομή για
το έτος 2024.
5ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) την 27η Μαρτίου 2024, σε αγωγή που άσκησε η κα Κ.
Α. του Δ. κατά του καταργημένου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 27 του Ν.5056/2023 Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Γαλατσίου» (ΓΑΚ: 126408/2022, Αρ. Κατ. Δικ.: 3259/2022,

Αρ. Πιν.: 18, Κ.Π. Πιν.: 70 ΚΑ Εργατικά).
6ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Δεύτερου
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 9η Απριλίου 2024, στη συζήτηση της Ανακοπής του κου Χ. Π. του Γ.
κατά της 17324/26.06.2019 Ατομικής Ειδοποιήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου(Β.Δ.Υ.:
19/2024, Α.Β.Δ.:1076/2024, Αρ. Πιν.:26).
7ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου, ενώπιον του 25 ου
Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 26η Απριλίου 2024, κατά τη συζήτηση της
αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία A.I.G. EUROPE S.A-Υποκατάστημα Ελλάδος κατά του Δήμου Γαλατσίου
(Αριθμ. Κλησ.:ΚΛ25713/2023, Αριθμ. Εισαγ.: ΑΓ4149/8-7-2022, Αριθμ. Πιν.:14-26/04/2024).
8ο Έγκριση ή μη Κίνησης Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 2681 εκτός ορίων του Δήμου Γαλατσίου και
εκτός εργάσιμων ημερών και ωρών δηλ το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024 με επιστροφή την ίδια μέρα.
9ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 63,12€ για δαπάνη που αφορά σε αρχική σύνδεση στο
δίκτυο ΕΥΔΑΠ για την παιδική χαρά στην οδό Κρήτης 15-17, στο όνομα του υπαλλήλου Αρβανίτη Ξενοφώντα,
σε βάρος του Κ.Α. 30-6279.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
10ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2018.
11ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
12ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
13ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Ορφέως αρ.5.
14ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Παραδεισίων αρ. 18.
15ο Εισήγηση κοπής τριών (3) δένδρων στην οδό Χανίων 3.
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΔΉΜΑΡΧΟΣ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Κακαρώνη Περικλή,
Κιτσίνη Γεωργία,
Σκληράκη Ιωάννη,
Βερούλη Ιωάννη,
Κάζαγλη Αναστασία,
Αγγελή Κωνσταντίνο,
Χωριανοπούλου Μαρία,
Χωριανόπουλο Νικόλαο
αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, παρακαλούμε όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος
τακτικού μέλους, καθώς και στη Γενική Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δήμου:
Χατζηαθανασίου Ασημίνα (Γενική Γραμματέα)
Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπλ/τρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
Ράνιου Βασιλική (Αναπλ/τρια Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Κανονικά η πρόσβαση στα νοσοκομεία της Β. Αττικής – Προβλήματα μόνο στο Παίδων Πεντέλης

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τριών ατόμων, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Πέμπτη 20 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο για τη συγκρότηση του «Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Γαλατσίου»