galatsitv.gr
Logo ΔΗΜΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Γαλατσίου, για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

Κοινοποίηση


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1δ ’του άρθρου 58 του ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007, (ΦΕΚ 143 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ 2448/τ.Β’/20.05.2022).
 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την πλήρωση μία θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Γαλατσίου, για θέματα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ:

Ότι πρόκειται  να προβεί στην πλήρωση  μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007(143 Α΄).

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17):
 • Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν.3584/2007).
 • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) βάσει του άρθρου 13 του Ν.3584/2007.
 • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
 • Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007).
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).
 • Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).
 • Να μην έχουν το κώλυμα του αρ.76 του ν.4622/2019(Α΄133).

 2. Να είναι κάτοχοι διπλώματος η πτυχίου Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου  της αλλοδαπής.

3. Να διαθέτουν  ειδίκευση  στο αντίστοιχο αντικείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.163 παρ.3Ατου Ν.3584/2007, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

4.Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006 Α’ 114). Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, καθώς και σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης,  οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής (Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αναζητούν υπόδειγμά αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr) στη διαδρομή, «Ανακοινώσεις/ Προκηρύξεις/Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου  Γαλατσίου».
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και 17 του ν.3584/2007 (Α’ 143), καθώς & ότι δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης τους, σύμφωνα με το αρ.76 του ν.4622/2019(Α’ 133).
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Τίτλοι σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία και την  βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της εμπειρίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος  και  το χρονικό διάστημα της εμπειρίας.
 • Βιογραφικό σημείωμα.

                                               ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Γαλατσίου,  Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146 Γαλάτσι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Ν. Ρηγάκου (τηλ.επικοινωνίας:2132055325), εντός προθεσμίας πέντε(5) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, ήτοι έως  και την Τετάρτη 14.02.2024         

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Παναθηναϊκός: Ο Κλεϊνχέισλερ έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης ενόψει Ολυμπιακού

Γ. Αυγέρη στο EΡΤΝews: Στηρίζουμε το «όχι» στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων 

Πρωτοποριακή εξέταση αίματος προσδιορίζει την ηλικία των ανθρώπινων οργάνων