galatsitv.gr
Logo ΔΗΜΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού πυροπροστασίας 2024, έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου

Κοινοποίηση

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143 Α’), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα με τις όμοιες του άρθρου 40 του Ν.5043/2023(Φ.Ε.Κ. 31 Α’).
 • Τις διατάξεις της περ .ιε της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.4765/2021(Φ.Ε.Κ. 6 Α’), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 49 του Ν.5001/2022(Φ.Ε.Κ. 227 Α’).
 • Την υπ’αριθμ.260/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ 9ΗΦΜΩ9Λ-1ΚΥ), με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη οκτώ (8) ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2024 (Φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια, σε αναδασωτέες περιοχές, ιδιωτικά οικόπεδα κλπ).
 • Την υπ’αριθμ.πρωτ:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/21.05.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία, η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον τομέα της πυρασφάλειας, εξαιρείται από την αναστολή των προσλήψεων λόγω της προεκλογικής περιόδου.
 • Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Φ.Ε.Κ. 2484, Τεύχος Β’ 05.2022) του Δήμου Γαλατσίου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενο δράσης πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2024 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια, σε αναδασωτέες περιοχές, ιδιωτικά οικόπεδα κλπ).

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ8Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών(τελ. εδάφιο περ.στ παρ.1 αρ.40 ν.4765/2021)Τρείς (3) μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ.6).

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του N.2207/1994, α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησης του, έχει απασχοληθεί σε φορείς του Δημοσίου Τομέα της παρ.1 του άρθρου.2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, με τα σχετικά δικαιολογητικά με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024 , αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Γαλατσίου Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 111 46 Γαλάτσι, «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» ισόγειο (Τηλ. 213 2055301) απευθύνοντάς την στο «Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» της «Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Προσωπικού» του Δήμου Γαλατσίου, (επικοινωνίας 213 2055325).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται, από την Πέμπτη 06.06.2024 μέχρι και την Πέμπτη 13.06.2024 και ώρα 15.00.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΕΗΒΩ9Λ-ΔΟΡ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2) (2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1) (2)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023 (1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Πανελλήνια εθελοντική δενδροφύτευση στο Παλαί Γαλατσίου αύριο Σάββατο 4/11

Εθελοντική αιμοδοσία, την Πέμπτη 7 Μαρτίου στο Δημαρχείο Γαλατσίου, κατόπιν ραντεβού

Δήμος Γαλατσίου: «Προστατευτείτε, αντισταθείτε, μπορείτε»- Τι μπορώ να κάνω;